Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016

Zaproszenie do składania ofert na zakup praw do dokumentacji produktu leczniczego w postaci tabletek zawierających połączenie lisinoprilu i torasemidu w jednej tabletce opracowanego 
w ramach realizacji przez Oferenta projektu pt. „Projekt rozwoju innowacyjnego leku niezbędnego do farmakoterapii chorób układu krążenia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Załącznik nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

 

 

REQUEST FOR QUOTATION NO. 03/2016

Invitation to make an offer for the purchase of rights to the documentation of the medicinal product in the form of tablets containing a combination of Lisinopril and Torasemid in one tablet developed in the project titled “Project of innovative drug development needed to pharmacotherapy of cardiovascular diseases”, Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, Action 1.4 “Support for special projects”

Request for quotation No 03/2016

Enclosure no 1 - Mutual confidential disclosure agreement

Enclosure no 2 - Statement

Enclosure no 3 - Offer form